ශ්‍රී ලාංකීය වෙබ් කලාවේ නවතම පෙරලිය

Drives දාගන්න කට්ට කාපු

                                                                              සෑහෙන දවසකින් බ්ලොගිය පැත්තෙ ආවෙ
මෙදා ෙටාරන්ට් ඒකක් තමා තියන්ෙන හැබැයි....
සැරෙ දුන්නා බැටෙ...... අපි හමොම නානවනෙ XP දාගන්න ගිහින් ඔක්කොම ගොඩ Drivers හොයන්න ගිහාම විදින දුකක්.... Driver Magic, DriverScanner කියයි....  Internet ගිහින් Driver 1ක බාගෙන හෙන කට්ටක් නෙ කන්නෙ...????? මෙන්න විසදුම Internet අවශ‍යම නෑ.... වැල් බයිලා අවශය නෑ... සුද්ද සින්හලෙන්ම කිව්වොත් මෙක Driver Pack  ආ එහෙනම් ඔන්න ඔක බාගන්න...
ෙමන්න ගන්න  GET TORRENT

ෙමන්න ඹන්ලයින් ගන්න ඒක GET ONLINE

0 comments:

Copyright © 2013 ...:::SDJ:::...